Gospodarka Łowiecka

lowiska

Mówi się, że pełne kiedyś zwierza puszcze i bory, pola i wody są już dziś nie takie same,wszystko dlatego że zmienił się styl i tempo życia, przewartościowały się priorytety. Jednak coś co pozostało to darowane nam przez naturę, emocje i wzruszenia. . .

 

Łowiska

Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie dwóch obwodów 228 i 249 o łącznej powierzchni 11.700 ha, gdzie 4500 ha stanowią grunty leśne. Na terenie naszych obwodów łowieckich stale bytuje zwierzyna łowna: jelenie, sarny, dziki, zające, lisy, jenoty, borsuki i piżmaki. Gniazdują tu dzikie kaczki, łyski, dzikie gołębie oraz kuropatwy, choć już w ilościach zanikających. Występują również zwierzęta objęte ochroną takie jak: wilki, niedźwiedzie, rysie, bobry, cietrzewie oraz głuszce.

mapa 228

mapa 228

mapa 249

Zagospodarowanie Łowisk

Jako Koło Łowieckie zobowiązani jesteśmy do prowadzenia optymalnej gospodarki łowieckiej, dążąc do utrzymania na terenie naszych obwodów stanu zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i płciowej. Myśliwi z naszego Koła podejmują szereg działań w celu zapewnienia optymalnych warunków do bytowania zwierzyny łownej. Jednym z podstawowych elementów gospodarowania jest dokarmianie zwierząt oraz poprawianie warunków żerowych na terenach leśnych. Uprawiamy 12 ha poletek łowieckich z przeznaczeniem właśnie na dokarmianie zwierzyny.

 

 

Ochrona Przyrody

Wbrew powszechnie panującym opiniom, współczesne łowiectwo stanowi jedną z form ochrony przyrody, polegającą przede wszystkim na dostosowywaniu liczebności populacji zwierząt dziko żyjących do ciągle zmienianego przez człowieka środowiska ich występowania. Myśliwi gospodarują nie tylko samą zwierzyną, ale również środowiskiem jej bytowania.

Ustawa Prawo łowieckie wprost mówi, że łowiectwo to element ochrony środowiska przyrodniczego, co oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyna) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zadaniem myśliwych i leśników prowadzących gospodarkę łowiecką jest m.in. tworzenie najlepszych warunków bytowania zwierzyny, łagodzenie konfliktów pomiędzy zwierzyną leśną i gospodarką człowieka.

Stosunek myśliwych do zwierzyny reguluje kodeks etyczny, a odstrzał odbywa się według właściwych, z założenia humanitarnych metod polowania. Myśliwi od dawna należą do grupy najbardziej wrażliwych na zjawiska zachodzące w przyrodzie. Przebywając w łowisku obcują z przyrodą i dostrzegają wszelkie nieprawidłowości mogące zagrażać środowisku. Polują nie dla sportu, ale dla realizacji idei ochrony przyrody…